תונומת תכורעת
2 .סמ הנומת


ךרדל םיבורקה םיצורעה דחאב ביבא תחירפ