תונומת תכורעת
3 .סמ הנומת


.םינבאה לע בטיה םירכינ םילבחה ינמיס .הקומעה ראבה