תונומת תכורעת
4 .סמ הנומת


.ראבל ךומסב תימורדה היסנכה