תונומת תכורעת
5 .סמ הנומת


ךרה ןוטרקה עלסב תובוצחה תורעמה תחא