תונומת תכורעת
6 .סמ הנומת


היתודוס יוליגל ןיידע הניתממ בגנב תובוחר