תונומת תכורעת




7 .סמ הנומת


ןיבמ הנושארה היסנכה הארנכ יהוז - תיזכרמה היסנכה
.תובוחרב ונבנש עבראה