תונומת תכורעת
8 .סמ הנומת


תובוחרב תויסנכה ןיבמ הלודגהו תראופמה - תינופצה היסנכה