תונומת תכורעת
9 .סמ הנומת


ןרק רהל חרזממש םירושימב םילמג