.רהוז ךפשל דרעמ- תונומתל תויבותיכ

:1 הנומת
.רהוז סכרמ דרויה ליבשה לש לולתה עטקה ףוסב רקוב תחורא

:2 הנומת
.רהוז דצימל הדיריה ינפל םירוהרהב עוקש םהוש ןליא

:3 הנומת
.רהוז דצימל תדרויה םיפי'גה ךרד

:4 הנומת
.ןושלה ראוח לש תונורתב ףונב תטלוב העבג שארב םקוממ רהוז דצימ

:5 הנומת
.הריהוז רסאק אוה רהוז דצימ שארב רמתשנש המוחה לש עטק

:6 הנומת
.רהוז דצימל ןופצמ ןושלה ראוחב תונורתב