םיבכורה לכל היינפ

לע עדימ וא רתאב םיעיפומש םילולסמ יבגל םינוכדע םהל שיש רתאב םישלוגה לכל הנופ ינא
חולשל ,ללכה תלחנל ותוא םורתל םינכומו םיירבדמ םירוזאב םלועבו ץראב םישדח םילולסמ
.םמש תחת רתאב עיפוי הזו ינורטקלאה ראודב םיצבקה תא ילקחצי יזח
yiyeh@bgumail.bgu.ac.il