.הבנע הלעמ ךרד הדצמל דרעממ"ק 33:לולסמה ךרוא
.תועש 8:ןמז
.הבנע הלעמב הלולת תילגר הדירי ללוכ לולסמה .ינוניב :ישוק תגרד
.דרע םירקבמ זכרמ :הלחתה תדוקנ
.ףוסיאל גואדל שי .חרזמ - הדצמ ןוינח :םויס תדוקנ
לש םירידאה םיקוצמה לעמ םיהדמ ליבשב הביכר :ןיינע תודוקנ
ףונ תויפצת .הדוהי רבדמב םימישרמה םינוינקהמ דחא ,םילאצ לחנ
.חלמה םי לא םיקתעהה קוצממ תופי

.ימורדה הדוהי רבדמ לש ףונ רקס -סוכרמ םחנמ :תפסונ היצמרופניא

:לולסמה טוריפ
,תימלועה תוירבדמה תעוצרל ךיישה בגנהמ לידבהל הדוהי רבדמ
הדוהי ירה לש "לצב" אצמנ הדוהי רבדמ ."םשגה לצב" ימוקמ רבדמ אוה
םידירומו חלמה םי עקב לא םדרויב םיממחתמ םשגה יננעו ןורבח ירהו
הדבוע .יחרזמה ןדריה רבעבש םיהובגה באומו םודא ירהב בוש םיעקשמ
תא ליחתנ םש דרעב םירקבמה זכרמב ילוק-רואה ןויזיחב הפי תמגדומ וז
ליבשב הנפנו ברעמ-הדצמ לא ךילומה שיבכב מ"ק 5.8 בכרנ .ונילויט
עונל שיו בטיה ןמוסמ וניא ליבשה .תיללצ לחנ לא דרויה קוריב ןמוסמה
רפע ךרד םע שגפמ דע ידאוה דרומב ךישמנ .ידאוה לא תדרלו הנופצ
ידי לע תנייפואמה ,רבדמה תמר תא הצוחו הכישממ רחאו הנימי תספטמש
ךרדה .ןותמה ףונב תוטלובה זפרט תרוצב תועבג ירה הבו החוטש המר
תא תוהזל ןתינ ןכו ןורבח ירה לא הפי תיפצת הנממש ההובג הדוקנל הלוע
ךרדל תדרויו םודאב תנמוסמ ךרדה וז תיפצתמ .םילאצ לחנ לש םיקוצמה
.םידקונה רפכמ הריפצ תכירב לא הליבומש ךרדה םע התורבחתה דע רפעה

אוה םג ןמוסמה ליבשה לא הלאמש הנפנ רטמ 200-כ רחאלו הנימי הנפנ
ליבש אוה הז ליבש .םילאצ לחנ לש תימורדה הדגה לעמ ךשמנה םודאב
חלמה םי תעקב םע דרע תעקבו רבדמה תמר תא ורשקש םיבר ינמ דחא םודק
ונשגפ ונא .הבנע הלעמב םיקתעהה קוצמ לש הגרדמה לע רבגתמ אוהו
הז ליבשש חיכוהו םילמג תחרוא ליבוהש עיבר-ובא טבשמ ןקז יאודב ןאכ
תואלפנ תויפצת ןמזמ אוהו הביכרל חונ ליבשה .ונימיב םג שומישב ןיידע
שגפמ לא טיבהלו רוצעל יאדכ הבנע הלעמ שאר ינפל .םילאצ לחנ ןוינק לא
ספטמה רמנ הלעמ תא תוהזל ןתינ לוממ .םילאצ לחנ םע ףודרה לחנ
לחנ לש קומעה ןוינקה וניתחתמ .םילאצ לחנל ןופצמש רבדמה תמר לא
ףונ לע רמוש ןיידעש רבדמו םיקוצמ לש הרידא המצוע .רמנ ןיעו םילאצ
.יתישארב

דרויו לולת השענ אוה רחאו בכרל ןתינ הבנע הלעמ לש ןוילעה עטקה תא
לע םידיעמו רוריבב םיארנ תוקיתע ךמת תוריקש םילותיפ לש הרדסב
ףקוע ליבשהש הובג לפמ ינפ לע ףולחנ .רבעב הלעמה לש ותובישח
דע (!תוריהזב ) בכרל בוש ןתינ ןותחתה עטקה תא .לאמשמ ותוא
םינומא רומשנ ונא .קוריב ןמוסמו רמנ ןיעל ךילומה ליבשה םע שגפמל
םילדג םילקד רפסמש ןטק ןייעמ .הבנע ןיע לא ליבומש םודאה ליבשל
םודא ירהו לוחכה חלמה םי ףקשנ לוממ .ונאצמ אל םימ -ול ךומסב
עטקה .םיקתעהה קוצמ לש המוחב בחר חתפ רעופ םילאצ לחנ .םיאשינה
ליבש לע הביכרל השק עטק אוה הדצמל דע הביכר מ"ק 5-כ ןורחאה
לע םישקמה םינבאב ולוכ עורזו םיקתעהה קוצממ םידרויה םיצורע הצוחה
תא רוריבב תוהזל ןתינו הרדה אולמב הדצמ תפקשנ לוממ .הביכרה
הדצמ לע ורצש םיאמורה תא שמש הז ליבש .סודרוה לש ינופצה ןומראה
.("םימה ליבש" ול הרוק סוכרמ םחנמ) םילאצ לחנ תונייעממ םימ תקפסהל
עוגרמ תתלו ןוינחבש ןונזמב ירטו רק םיזופת ץימ סוכב םייסל יאדכ
.תובאודה תומצעל