98 ויתס ילויטמ תונומת םובלא

1 .סמ הנומת
.דקונ לחנב הטישה ץעל תחתמ הת םיניכמ