98 ויתס ילויטמ תונומת םובלא

2 .סמ תונומת
הקוב סכרב ליבש אלל הביכרב דוד