98 ויתס ילויטמ תונומת םובלא

3 .סמ תונומת
.הריתח סכרו רורצ רה ,ןיצ לחנ לש םיקוצמה עקרב .היחמ רהב תיפצתה