98 ויתס ילויטמ תונומת םובלא

4 .סמ תונומת
.הקוב רהב תוינומלחה תרומש