98 ויתס ילויטמ תונומת םובלא

4 .סמ תונומת




.הקוב רהב תוינומלחה תרומש