מסלול אופניים - תמונות

98 ויתס ילויטמ תונומת םובלאתונומת

דקונ לחנב הטישה ץעל תחתמ הת םיניכמ 

הקוב סכרב ליבש אלל הביכרב דוד 

הריתח סכרו רורצ רה ,ןיצ לחנ לש םיקוצמה עקרב .היחמ רהב תיפצתה 

.הקוב רהב תוינומלחה תרומש