.יניסב הובגה רהב םירה ינפואל םילולסמ השלש

1 הנומת -

2 הנומת -

3 הנומת -

4 הנומת -

5 הנותמ -