םיקולח רה רוזאב Single Track
.מ"ק 20.5 : לולסמה ךרוא
.םייתעש : ןמז
.+לק : ישוק תגרד
.ןוירוג ןב תשרדמ : הרזחו האיצי תדוקנ
.דקונ לחנל ידאוב הדיריו םיהדמ םילמג ליבשב הביכר : ןיינע

.ןיצ הדש לא הכאלמה יתב ירוחאמש רעשהמ השרדמהמ אצנ : לולסמה טוריפ
ליבותש הבוט רפע ךרדב ךישמנ .םילולה ינפ לע ףולחנו רקוב הדש ץוביק תא ףוקענ
.םחורי - םיקולח תמוצ שיבכל עיגנו רכסה לע הלענ .העורה לחנ לש רכסל ונתוא
תיחרזמ 'מ 400 -כ .(1999) ןמזמ אל עקרקה לע הלעש םידדוב תובשייתה רתא לוממ
ליבשב ךישמנו מ"ק רחאל תמייתסמ רפעה ךרד .םש אלל ידאוב הלועה רפע ךרדב הנפנ
.הריתח סכר לש םייברעמ ןופצה םילופישה לא הפי תיפצת ףכואהמ .ףכואל הלועו ספטמה
רוזאה תא .תולקב וירחא בוקעל ןתינו חטשב טלובה םילמג ליבש - ב'קנב אוה ךשמהה
וליא םיליבש .הביכרל םילאידיא םהו הפמב םינמוסמ םניאש ולאכ םיליבש רפסמ םיצוח
םעפ ידימש ךכ לע םידיעמה םילמג לש םיללג תוארל ןתינ םויכ םגו רבעב םיאודבה תא ושמיש
.חרזמ םורד ןוויכב ךישממ רחאו סכרה וק לע הלועו ספטמ ליבשה .םילמג ירדע ןידע ןאכ םירבוע
זקנמה םש אלל ידאו וניתחתמ .וללה םיליבשל ורצונ וליאכ םירהה ינפואו הביכרל םיהדמ עטק והז
ץעה לא דרנ ובש דקונ לחנ לש ןוילעה קיפאל רבחתמ ליבשה .רקוב לחנ לא סכרה לש תודרומה תא
לש םידירשו המודק תואלקח תוסארט ובש ,ןותמ ידאוב הביכר לש מ"ק ינש -כ .הפמב ןמוסמה
.בגנה תטיש לש לודג ץע דיל ,םיקולח רתא ןוויכמ הלועה רפעה ךרדל רבחתמ ידאוה .תיאודב תוליעפ
לש הז רוזאב רידנו קוחרה בגנל רקיעה ותצופתב לבגומה הטיש לש דחוימ ןימ איה בגנה תטיש
לא תדרוי ךרדה .השרדמהו רקוב הדש ץוביק לע הפי תיפצתלו סכרה וקל ךרדה םע ספטנ .בגנה תמר
האמהמ תילארשיה הפוקתהמ הדוצמ וניהש יגולואיכראה רתאב רויסל רוצעל יאדכו םיקולח תברוח
םקוה וילעש הנבמ הלגתנ הדוצמל ןופצמו םינבמ 25 ללכש בושי היה םוקמב .הריפסה ינפל תירישעה
תא םיראתמה םיטלש ובצוהו םילייטמ רוקיבל רשכוה םוקמה .(הנומת האר) ימור הרימש לדגמ
דרנו םיקולח תמוצ ןוויכל שיבכה םע מ"ק יצחכ ךישמנ םיקולח רתאמ .םייגולואיכראה םיאצממה
םייאלקח םיחטש ךרד תרבועה וז רפע ךרד .ןולקשא-תליא טפנה ריצ ךרואל תכשמנה רפעה ךרדב
.ןוירוג ןב תשרדמל הרזחבו םילולה לא בוש ונתוא איבת ץוביקה לש


העורה לחנ ךרד הרזח - מ"ק 25 : 'ב תורשפא

הטמל רשי דרנו החולשה ךרואל רטמ 150 -כ ךישמנ דקונ לחנ לש ןוילעה קיפאב רוזחל םוקמב
,רקוב לחנ לש זוקינה ןגאל ךייש םש אלל הז ידאו .דקונ לחנל ןופצמ לחנה קיפא לא ןורדמה ךרואל
(הטבש תרוצת) עלסה יחטשמל בל םישל יאדכ .הלק תיסחי איה וב הביכרהו בוט ליבש וכרואל
תחתמ הנאת ץע חמוצ 516 .ג.נל חרזמ ןופצמש ןטקה ידאוב .תונורדמה לש םינוילעה םיקלחבש
.ביבסמש םישקה עלסה יחטשמב וחתפתה תונטק תורעמ םיכוכ ,דמח תניפ טלחהב וז .ןטק לפמל
ישארה ידאול רוזחנ הנאתה ץעמ .םוקמה תא םיריכמ םיאודבהש ךכ לע םידיעמה םינמיס םוקמב
השובכ רפע ךרדב הנימי הנפנו םיקולח תמוצ ןוויכל מ"ק יצחכ בכרנ .שיבכה לא ונתוא ליבויש
- העורה לחנ ןוויכל רפעה ךרדב ךישמנו הווחה ינפל הנימי הנפנ .םידדוב תובשייתה רתאל הכילומה
.ןוירוג ןב תשרדמל הרזחו העורה ןוינח

ןנערתהלו ףירצב רוקיב בלשל הרזח ךרדב ןתינו ןוירוג ןב ףירצל דאמ בורק העורה ןוינח : הרעה
.רקוב הדש קדנופב