םיקולח רה רוזאב Single Track – תונומתל םירבסה

.םילמג ליבש ךרואל םיכישממ ,ידאוהמ רצק סופיט רחאל :1 הנומת

ורצונש תורעמ ןיעמו עלס יכוכ עקרב .תיתנוע העיבנ דיל הנאתה ץע :2 הנומת
.ריגה עלס תיילבמ

(ץוביקה רושיאב) םילעה םירצוק םחורי רוזאמ םיאודב .תרוצבה תנש ינמיסמ :3 הנומת
.ןאצל לכאמ ושמשי הלא םיקורי םילע .רקוב הדש ץוביק לש תואלקחה יחטשב

.םילמג רדע םע העורה לחנב תיאודב :4 הנומת

.בגנה תמרב םילמגה ירדע רפסמ לדג םיאניתשלפה םע םולשה ימכסה תובקעב :5 הנומת
.ימוקמה רשבה קוש תא םירישעמו הירהדו ןורבחב םיקוושב םירכמנ הלא םילמג