תונומת תכורעת
1 .'סמ הנומת.(קוריה טלשל םודאה טלשה ןיב המאתה ןיא) הליבומה רפעה ךרדל הסינכה - 56 לובג ןבאישארה טירפתל הרזח