תונומת תכורעת
10 .'סמ הנומת.םודא ירה עקרב - ןגוז הלעמ שאר - תיתצובק הנומתישארה טירפתל הרזח