תונומת תכורעת
2 .'סמ הנומת.איגש לחנב "ןבלה ןוינקה"ישארה טירפתל הרזח