תונומת תכורעת
3 .'סמ הנומת."ןבלה ןוינקה" תליחתב לפמהישארה טירפתל הרזח