תונומת תכורעת
4 .'סמ הנומת"ןבלה ןוינק"ל הדיריהישארה טירפתל הרזח