תונומת תכורעת




5 .'סמ הנומת



.םיפינצ לחנ לא החרזמ םיפינצ רה שארמ טבמ



ישארה טירפתל הרזח