תונומת תכורעת
5 .'סמ הנומת.םיפינצ לחנ לא החרזמ םיפינצ רה שארמ טבמישארה טירפתל הרזח