תונומת תכורעת
6 .'סמ הנומת.הלועפב םדנטהישארה טירפתל הרזח