תונומת תכורעת
7 .'סמ הנומת.םיפינצ רמק תא הצוח םיפינצ לחנ הז םוקמב - םיפינצ רעשישארה טירפתל הרזח