תונומת תכורעת
8 .'סמ הנומת.םיפינצ לחנ לעמ תלוברכה ךרואל הביכרהישארה טירפתל הרזח