תונומת תכורעת
9 .'סמ הנומת.יוסכ לחנב הנוידהישארה טירפתל הרזח