ןגוז הלעמו הדבוע תעקב ,םיפינצ רה ,ןבלה ןוינקה : בגנה םורד לא
ןיא ,ןכ ומכ .עובש יפוסב קר םהב רתומ לויטהו שא יחטשב רבוע לולסמה : הרהזא
!!!םכנימל םילפנב תעגל

.םיפינצ רעש ,הליל ןוינחב הנילו הביכר ימי ינש ללוכ לולסמה : ןמז
.הלילה ןוינח דעו הלחתהה תדוקנמ ,מ"ק 40 - ןושאר םוי : לולסמה ךרוא
.התבטוי קדנופ דעו הלילה ןוינחמ ,מ"ק 52 - ינש םוי
.ףירח רה לש םוסחמהמ תימורד מ"ק 36 -כ - 56 לובג ןבא : האיצי תדוקנ
.הברעה שיבכ לע ,התבטוי קדנופ : םויס תדוקנ
לא תולולת תודירי ןכו םיליבשב הביכר ,תוילע ללוכ לולסמה .השק : ישוק תגרד
.הברעה
.ריוואה גזמ תניחבמ ילובג יד הזו יאמ שדוח ףוסב ונלייט ונחנא : תצלמומ הנוע
היהי ןתינ זאו תונופטש רחאל דוחייבו ףרוח איה תצלמומה הנועה
ןובשחב איבהל שי ףרוחב .םימ אלמ ןבלה ןוינקה תא תוארל
.םאתהב ןגראתהל שיו דאמ םירק רבדמב תולילהש
.20 -ו 19 'סמ םיליבש ןומיס תופמ : תופמ
.יוויל בכר אלל רובעל דאמ השק הזה לולסמה תא : הקיטסיגולו תודחוימ תונכה
סימעהל ןתינ הז בכר לע .לויטל ףרטציש רחא חטש בכרל וא פי'גל גואדל יאדכ
.ךרוצה תעשל ץוליח בכר הווהמ אוה ןכו הנילה דויצ ,לכואה ,םימה תא
.םידרפנ םיינפואהו פי'גה םימיוסמ םיעטקב יכ ,תפסונ ןומיס תפמ היהת גהנלש דאמ יאדכ
ןמוימ גהנ םיבייחמ םירבעמ רפסמ לבא ,םינמרפוסב ךרוצ ןיא ,חטשה תגיהנ תניחבמ
םדאל רטיל 15 -כ לש בושיחה י"פע איה תחקל שיש םימה תומכ .(םיפינצ רהמ הדיריה)
.םימה תומכ תא ןיטקהל ןתינ ףרוחב .הלילה תא ללוכ הזו ץיקב םויל
רבעשל ל"חנה תוזחאיהב ןסכאתהל תורשפא תמייק ,חטשב ןושיל םינינועמ אלש הלאל
.רבדמה בלב םוסק םוקמ ,רוחיצ תמוצל תימורד ,40 'סמ שיבכ לע תאצמנה ,םיטיש
.053-923455 וא 07-6326508 : םינופלט ףסוי ןב ןועמשל תונפל ןתינ
הביכר .ןיינעמ יגולואיג רמק ,רבדמ יבחרמ ,םינבל ריג יעלסב רותח רצק ןוינק : ןיינע
ןמזמ הז לולסמש תויצקרטאהמ קלח ןה הלא לכ .הברעל המיהדמ הדיריו תלוברכ ךרואל
.םייתימא רבדמ יבהואל


.םיפינצ רעש ,הליל ןוינחל 56 לובג ןבאמ - ןושארה םויה : לולסמה טוריפ

.לוחכב תנמוסמה הבוט רפע ךרד הליחתמ ןאכמ .איגש רהל תימורד ,56 לובג ןבאב ליחתנ
.("ררמטצנ") תיאבצ ךרד ןומיס טלש ןכו עבטה תרומש תושר לש הרהזא טלש הסינכב
אוה ןבלה ןוינקה .ןבלה ןוינקה לא ונתוא איבתש קוריב תנמוסמה איגש לחנל תדרוי ךרדה
.רטמ 100 -כ וכרואו ךרו ןבל ריג עלסב חתפתה אוה .איגש לחנ קיפאב רצ קיקנ
יעלס םיקהוב ביבסמ .החונמל בוט םוקמ ,ןוינקה ךותל ונתוא איבת םיינפואל הדמחנ הדירי
.ןופטיש רחאל םימ אלמ הזה הפיה ןוינקה תא ןיימדל קר ןתינו םינבלה ריגה
.לוחכב תנמוסמה ךרדה לא הרזח תורבחתהה דע ,איגש לחנ לש קיפאה םע ךישמנ ןבלה ןוינקהמ
ןראפ לחנ קיפא תא הצוח ךרדה .םיילוח םיחטש ףוקעל ידכ םיילושב בכרל שי םעפ ידימ
הצוחו הכישממ ךרדה .ןיעה אולמ לכל קירו יתימא רבדמ .םיבחר םירושימב האלה הכישממו
םיטיש יצע תוצובק ךומסה ידאובו רוחיצ לחנ לש זוקינה ןגאב םיאצמנ ונא .םודאב תנמוסמ ךרד
רחאלו הנתשמ חטשה יאות.596 .ג.נ ,םיפינצ רה תגספ לא ספטנו ךישמנ .םליצב תוסחל ןתינש
רה ירמק תרדסב תימורדה הגספה אוה םיפינצ רה .םיפינצ רה תגספל עיגנ ,טעמב עגימ סופיט
.םירמקה ראש ומכ ברעמ-םורד חרזמ-ןופצ אלו םורד-ןופצ אוה ולש טומיקה ריצ ןוויכו ,בגנה
.םודא ירהו םיפינצ לחנ ירושימ ,םוכרכ רה לא הפי תיפצת הגספהמ
יגולואיג טומיק איה הפינצ ,רזומ םירקמ ףוריצבו ףנצ-א לב'ג יברעה םשהמ אב םיפינצ רה םשה
.ףונל םיאתמ טלחהב הזו עלסה תובכשב ףירח
ליבשב ךישמנו ךרדה תא בוזענ .רוצ תועלצמ ינפ לע תפלוח ךרדהו הדמחנו הלולת הטמל הדיריה
.םיפינצ רעש ,הלילה ןוינח לא ונתוא ליבותש רפע ךרד םע תורבחתהל דע סכרה וקל ליבקמה
תובכשו ,םיבר בגנ תטיש יצע םוקמב .רמקה תא ץרופ םיפינצ לחנ וב םוקמה אוה םיפינצ רעש
םילייטמ ונלש רוקיבב) םוקמב הפשא ריאשהל אל גואדל ןבומכ שי .תולוברכ ןיעמכ תורצוי רוצה
.(הז דדובמו קחורמ םוקמב דאמ םגופ הזו הפשא תויקש וריאשה
,םיפינצ : הבש םילודגה םילחנה םוש לע - םילודגה םילחנה תרומש ךותב םקוממ הלילה ןוינח
םיטישה יצע לשב הנאווס יומד ףונבו םיבחרנ םירושימב תנייפואמ וז הרומש .ןויחו רוחיצ ,ןראפ
תת איה בגנה תטיש .בגנה תטיש לש ץראב לודגה זוכירה והז השעמל .םילחנה יקיפאב םירזופמה
םעפ ידימ תוארל ןתינ רוזאב .תומושג תונאווסבו הקירפא םורדבו חרזמב הצופנה הטיש לש ןימ
יובירל המרג םיאבצה תייסולכוא .רבדמה יבצ לש רתויב לודגה זוכירה והז בושו םיאבצ
הטישה יצעמ םיברש איה תניינעמ העפות .לקרקו םיעובצ ,םיבאז : םיפרוטה תייסולכואב
.וז העפותל רבסהה והמ ןיינעמ .תמ הארנ ףא םהמ קלחו שוביי ךילהתב םיארנ


.מ"ק 52 - התבטויל םיפינצ רעשמ : ינשה םויה

תילגר ספטנ הלילה ןוינחמ .םיפינצ רמק לש "ןיכסה" ךרואל תיטסטנפ הביכר ונל ןמזמ רקובה
תא טעמכ בכרל ןתינ ,ילגרה סופיטה עטק רחאל .ליבשל תכפוהה ,קוריב תנמוסמה רפע ךרדב
לוחכב תנמוסמה רפעה ךרד ונתחתמ .םיהדמ SIGNLE TRACK לש מ"ק 7 -כ ךשמהה לכ
.רוצה תלוברכ לע םיבכור ונא .םיפינצ בגל עיגהל ןתינ התיאו םיפינצ לחנ ךרואל תכשמנה
ןתינו טלוב תיסחי ןפואב ןמוסמ ליבשה .הזה עורפה ףונב תורבוע םיינפוא תוארל םיהדמ
.חרזמ-םורד ןוויכב תכשמנה םודאב תנמוסמה רפעה ךרד םע שגפמה דע וירחא בוקעל
תוטלוב קפואב .יזירג לחנ לש וקיפא תא הצחנ םירטמוליק רפסמ רחאלו ירושימ ךפוה בוש ףונה
םיקנט ידי לע סומר חטשב הנותמ הילע .הליבומ ךרדה םשל ,"הדבוע יקוצ" סיסב לש תונטנאה
ידאו יברעה המשב וא הדבוע תעקב .הדבוע תעקב לע תיפצתלו ףוקע הלעמ שארל ונתוא איבת
.םיקתעה קוצמל ליבקמב םורד-ןופצ אוה יללכה הנוויכש תכרואמ העקב איה ,יפק'ע
דע ודבוע םייחרזמה הילושש אוה ןיינעמה טרפה .מ"ק 4 יברימה הבחורו מ"ק 11 -כ הכרוא
םיניינעמ םייגולואיכרא םידירש הב ולגתנ ןכ .תאויחא טבשמ םיאודב י"ע הנידמה םוקל
תוקלחהו ריוואה ליח סיסב י"ע סופת העקבה חטש בר םויכ .תיטבנהו תילארשיה הפוקתהמ
.תליא הלעמל ךילומה שיבכה תא הצחנו ףוקע הלעמב רהדנ .הארמה ילולסמב ופלחוה תודבועמה
ךילומה שיבכה םע שגפמה דע סיסבה לש תינופצה רדגל ליבקמב תרבועה הבוט רפע ךרדב ךישמנ
ונתוא ךילוי הז .לארשי ליבש לש רכומ ןומיס ההזנו רטמ 500 -כ הנופצ הנפנ .תורייס הלעמל
ןורדמה ןמ תושלוג ןתוכזב תומיהדמ לוח תונויד .יוסכ לחנ לש תונוידה ,דאמ תניינעמ העפותל
וללה תולוחה ועיגה ןכיהמ ,הבושת ןיא ילש הלאשה תלאשנ טלחהבו הרזומ העפות .ידאוה לא
ליבשל דע מ"ק 8 -כ המורד ךישמנו שיבכל רוזחנ תונורדמהמ .טינרג יעלס תיילב לש האצות ןהש
.הביכרל ןתינ ךא םינבאב עורז ליבשב איה ידאוב הביכרה .ןגוז לחנב ספטמה רוחשב ןמוסמה
.ןגוז הלעמ שאר לא טועשל ןתינו בחרתמ ליבשהו חתפנ אוה מ"ק 4 -כ רחאלו תוניתמב הלוע לחנה
לש םידבועמה םיחטשה המורד ,(רתסומ ןוינחה) הברעה ונתחתמ . דאמ הפי תיפצת תדוקנ יהוז
.הלאצ הלעמו התבטוי רה ןימימ ותורחש הלעמ םיקתעה קוצמ לע לאמשמ .רמס ץובק
.הברעה לא םידרויה תוידאוה לש ףחסה תופינמ םע ,םודא ירה לש הרידאה המוחה לוממ
יפכ ימורדה תורחש הלעמ וא ,ןגוז הלעמ .תליא ץרפמ לש םיקיהבמה וימימ תא תוהזל ןתינ קפואב
תולעמ רפסממ דחא אוה (?עודמ ןיינעמ) "םיעבראה הלעמ" םג ארקנ סוכרמ םחננ ותוא הנכמש
רידא ביתנ והז .ענרב שדקו חיפר ןוויכל האלהו הדבוע תעקב םע התבטוי תא ורשקש םימודק
תורבגתמה תוניטנפרסב ךמתה תוריקב ןיחבהל ןתינו דאמ לולת אוה ןוילעה וקלחב !םיינפואל
לכ תא בכרל ןתינ וירחאל ךא ,תילגר תדרל יאדכ הז קלחב .םיקתעה קוצמ לש ןוילעה קלחה לע
ךרואל ךישמו ךומנ לפמ ףקועו ךישממ רחאו ץורעל דרוי רוחשב ןמוסמה ליבשה .הלעמה ךשמה
םירבחתמו ןגוז הלעמ תיתחתב ונא ,פוהו תינכט הביכרו המודא לוח ןבא ,תפסונ הדירי .הבוג וק
וקושה לש חירה יפל אוה ךשמהה ןאכמ .קוריב תנמוסמה תורחש הלעמ לש הבוטה רפעה ךרדל
הלחנהו החונמה לא עיגהלמ מ"ק 50 רחא םיינפוא בכור רוצעל לוכיש םלועב חכ ןיאו התבטויב
.התבטוי קדנופב

: תפסונ היצמרופניא
.1993 ,330 'מע ,ינבוארה לאונמע ,לארשיב עבט תורומש .1
.1993 ,186 'מע ,ינבוארה לאונמע ,תוגספ .2
.סוכרמ םחנמ ,תוליא בלח ףונ רקס .3
(219 'מע) תוליא לבחו בגנה רה ,לארשי ךירדמ .4