בגנב לויט ילולסמל תועצה

בגנה םורדו תליא ירה
םרמע הפצמו םחר ילקד ךרד "םלענה קמע"ל והיזוע רהמ
תורחש ןוינקו המלש לחנ - תליא ירה
םירייס הלעמ ךרד ענמת לא תדבע תעקבמ
בגנה םורד לא
הלאצ הלעמ ךרד התבטיל םירייס הפצממ