ןדריה בכוכ רובת לחנ ,רובת רה לא
.עובלגב םיסוריאה תחירפו

, 10-11/3/00 תבש -ישש :ךיראת

םואיתב עצבתי ףסונ ףוסיא .רקוב הדש תשרדממ ישש םוי רקובב 7:האיצי
.הנופצ ךרדה ךרואל

.מ"ק 25:ישש םוי :לולסמה ךרוא
.מ"ק 30:תבש םוי

ןכו הכילה יליבשב תולולת תודירי ללוכ לולסמה .+ ינוניב :ישוק תגרד
.תולולת תוילע יתש

. 16:00 תבש :הביכרה לש רעושמ םויס

ימי ינשל ןוזמ ,םימ םירטיל 4,םימח םידגב ,חור ליעמ ,תופפכ ,הדסק :דויצ
,הניש קש ,תישיא הנושאר הרזע תכרע ,סנפ ,תיברזר תימינפ ,לויט
.הירבטב הדעסמב לכאנ ברע תחורא .הפלחהל םידגב ,תינורזמ
(להוא איבהל ןתינ) .חטשב הניש יקשב :הניל

. 07-6564162,בגנ תמר ס"נתמ :המשרה
(ברע תחורא ללוכ אל) :תולע

:לולסמה טוריפ

רובת לחנ ןוויכל החרזמ ליבשב הדיריב רובת רה תגספמ ליחתנ :ישש םוי
ונממ ספטנו םיסומרות תחירפ ובש רובת לחנ דרומב בכרנ .הריב ידאו אוה
בכוכמ .דעלגה ירהו ןדריה קמע לש םיהדמ ףונ ףקשנ ונממ ןדריה בכוכ לא
.תרנכב ץוחרל עסנו ןדריה קמע לא שולגנ ןדריה

.ןקרב רה לא אפלא תיב ץוביק דילמ הלועה רפעה ךרדב ספטנ :תבש םוי
לש הביהרמה החירפב הפצנ .עובלגה סכר ךרואל תיפונה ךרדב ךישמנ
בדניבא לולתמ ךרד ליבשב דרנו .בדניבא רה לא ךישמנ .עובלגה סוריא
.דוד רינ ץוביק דיל לויטה תא םייסנו לאערזי קמע לא הרזחב