-זיקרוטהו ןגנמה תורכמ לא
יניס ברעמב םירה ינפוא עסממ םימשר

בגנ תמר ס"נתמ לש אלפנה תוצל יתדות
'רככה תואנ' תרבחמ ןרואל
. Cairo-International תרבח לש ירצמה תוצל

ךלמה לש ונוצרשכ ,הז תורכמ רוזיאל תכלל יתכשמה ינא ךא …"
העשב הדובעב יתלחתה ,וז ץראל יתעגהשו .וז הכילה יבילב םש
יחור הלפנ אל .הנממ רדענ אל שיא .התומלשב הרזח יתחלשמ .תחלצומ
עסמב יתחתפ .םיאתמה עגרב קוידב יתעגה יכ ,הדובעה תיזחת ללגב
דחא לכמ רתוי יתישע .וז הרקי ןבא יתאבה .ץיקה לש ןושארה שדוחב
הרכמה עבצל עגונב רתוי שורדל רשפא יא .יתיווצ רשאמ רתויו רחא
".המיאתמה הנועב רשאמ רתוי ונל ביטיה "תוגגוח םייניעה יתש"

תחמנמא ימימ ,םדא'ח לא טיברסב האצמנש 90 רפסמ תבותכ ךותמ
.ןועבג לאפר יפל םוגרתה (הנוכית הכלממ ב"י תלשוש) ישילשה
םילויטה לכ לע יארחאה אסומ ךישל תרחואמ םיירהצ תעשב ונעגה
תומכ -םיקיתהו םילימרתה ,םיינפואה תא ונקרפ .הנירתק הטנס רוזאב
.םילמג תריכש יבגל אסומ ךיש םע םירבדב יתאב .דויצ לש תלטובמ אל
יבג לע ואשני םיינפואה רשאכ אסומ לב'גל ספטל התיה תינכותה
לב'ג לא ספטל בושו ןיעברא לא ידאו לא הביכרב תדרל רחאו םילמג
תינכותה ךא .גיתור ידאו לא ונמזב ץרפ ל"הצש ךרדב תדרלו הנירתק
תדרל " -אסומ ךיש לש תולבגההו תונדמחה לומ לא הצפנתה וזה הפיה
.ליעוה אלל ויה עונכשה תונויסינ ."עונממ אדה ,גיתור ידאו לא
תינכות לכ יניסב םילויט ירושיאל עגונב הליזנה תואיצמבש יתעדי
ויה הובגה רהה רוזאב םינושארה םיימויה ךא ,העצה רדגב קר איה
קלחה לע רתול ונטלחה .תויעב ויהי אלש חוטב יתייה ויבגלש קלחה
םילגוסמ םדאה ינב .הטנס תא רהמ רתויש המ חוכשלו עסמה לש הזה
.רבדמה לש םסקה תא רפהל םיתיעל
וכרדש םירה רבעמ אוה תוחורה רבעמ וא אווה לא ב'קנ ךרד ונדרי
ברעמ םע הנירתק הטנס רזנמ תא הרבחש תישארה םילמגה ךרד הרבע
לגרה ילוע תא שמשו תיטנזיבה הפוקתב רשכוה ליבשה .םירצמו יניס
.תירצונה תרוסמה יפ לע יניס רה אוה אסומ לב'גל םכרדב םיירצונה
רגתא ,שפחמ םירה ינפוא בכורש המ קוידב אוה הז םילמג ליבש
הבוט רפע ךרדב ונבכר .םימודא טינרג ירה לש םיהדמ ףונו הביכרב
ףכוא רבעל תוניתמב הלוע ךרדה .הליס-ובא רפכל הברעמ הליבומה
וינפ לע ונפלח .םילודג םירדלוב ןיב יונבה רפכל העיגמו תדרויו
ץראווק יזיכרת ,םוקמה ינבא רחבממ הריכמל עיצהש יאודב לש
תדרל ב'קנה ליחתמ ונממו ףכואל עיגמו ספטמ ליבשה .םהינימל
םיינפואהו ץמאמ טעממ תשרוד הדיריה .ברעמבש םירושימה ןוויכל
ןאכמו רורב יד ליבשה .ידאוה ץורעל תועיגמו ןבאל ןבאמ תוגלדמ
םיעטק רפסמ תייצח רחאל .ותוא ספספל ןתינ אל דאווע ךישל דע
.החונמל ילאדיא םוקמ והז .הפי םילקד תצובקל עיגנ ,םיילוח
ב'קנה .הביכרב תונמוימ שרודה םיהדמ הביכר עטק ליתמ םילקדהמ
ןבא תוגרדמ .ידאוה לש תילאמשה עלצב םילותיפ לש הרדסב דרוי
והז השעמל .לכה תא טעמכ בכרל ןתינש ןמאי אלו ,םידח םיבוביסו
.19 -ה האמה עצמאב השאב סאבע ירצמה ביד'חה ןאכ הנבש ךרדל דירש
ןומראה םע ץאוס ץרפמ ףוחלש רוט-א תא הרבחש תובכרמ ךרד התיה וז
.השאב סאבע תכס םשב העודי וז ךרד .ומש תא אשונה לב'גב הנבש
.דאווע ךיש לש םינבמה לולכמ הלגתמ רבכ קוחרמ
ותויה דבלמ ךכיפלו אווה לא בק'נ לש ותליחתב םקוממ דאווע ךיש
םילכ ,דעקמ ,םינבמ רפסמ .בושח םיכרד תמוצ םג אוה שודק םוקמ
תולוע יניס יבחרמ תויאודב תוחפשמ .לושיבל םיריסן הפק תנכהל
תוישיא תויעב ןורתפב ותרזע לע שודקל םידומ םה הב הראיזל ןאכל
לע הרצונש המוחל ליבקמ וקב רפע ךרדב הנופצ ונכשמה .תויתחפשמו
לגרה ילוע לש השוחתה תא ןיימדל יתיסינ .הובגה רהה שוג ידי
-ה תואמה ךלהמב הנירתק הטנסל הזעמ יניס רבדמ תא וצחש םירצונה
רזנמה ןכוש וכותבש הזה הובגה םירהה שוג תא םתוארב , 15 -הו 14
ךשמנש הזה ךרפמה עסמל ץקה תא םג הוויהו םצפח זוחמ היהש
לא הפרט יאודבה רפכה לא ונתוא הליבוה רפעה ךרד .םייעובשכ
ונבשי .וצורעב םילדגה םיברה לשאה יצע םוש לע ךכ ארקנה ןיירדק
ונל ריתה תונחה לעב .ןאריפל ךרדה םא לע הנטק תונחל ךומסב חונל
םיתיז ,םינפג ,שמשמו הנאת יצע וחמצ וב ךומסה ןתסובב בבותסהל
ואציש תולעת ידי לע הקשומ לכה ,לצבו תוינבגע לש תוגורע ,םידקשו
עוטנל לגוסמ יאודבה םגש חיכוהש ןטק ןדע ןג .תיזכרמ םימ תכירבמ
תרוצבה תונש לע ןנולתה הילב'גה טבש ןב יאודבה .לותשלו
ונשי הלילב .רבדמה תאנב םימה תורוקמ תולדלדהל ומרגש תונורחאה
הלודג רבדמ תאנ רדחא לא ןיעל תודעומ ונינפשכ ילוחו בחר ידאוב
.הניזומה טבשמ םיאודב יזוכיר הל ךומסבו
לא ולע תוארקנש תומרה רבעל תוניתמב ספיטש ידאוב ונבכר תרחמל
תווהמ הימרגע לא ולע תומר .םיקורפיה ירושמ תירבעב וא הימרגע
לא הברעמו תליא ץרפמ לא החרזמ ,יניס לש תיזכרמה םימה תשרפ תא
יניס םורד ןיב הדירפמה היתה קוצמ תמוח הכשמנ ונלוממ .ץאוס ץרפמ
ויתוגספ לע יניס ימורמ לש םירהה שוג טלב המורד .וזכרמל
.םירוחש טינרג יעלס לש שוג ךותב ןכוש רדחא לא ןיע .תוננושמה
ראבמ םימ בואשל ידכ הנשי הבאשמ ליעפהל םיסנמה םיאודב םוקמב
קמועל ףא םיתיעל דאמ תוקומע תוראב םירפחנ רוזאה לכב .דאמ הקומע
םיאודבה ,םירצמה ןוטלש תחת הסנרפ תורוקמ רדעהב .רטמ 40 לש
.ךכל יחרכה יאנת ןבומכ םה םימו רבדמב םויק תורוקמ אוצמל םיביח
תוטישו דיעס םיארקנה םירצמ םילעופ ידי לע תורפחנ תוראבה
600 -כ אוה הריפח רטמ לש תולעה .ידמל תויביטימירפ ןה הריפחה
תועצמאב םימה תא תולעהל םיביח קמועה לשבו ,תוירצמ תוריל
הריפחה םיתיעלו ולא תוראב תריפחב עקשומ םוצע ץמאמ .תובאשמ
לשב השיתמ התיה רדחא לא ידאו דרומב הביכרה .תואצות אלל תמיתסמ
הסנמ ינאשכ םיפסונ םיאודב יזוכיר ינפ לע ונפלח .ילוחה ץורעה
ריב לא ונתוא ךילויש םילמג ליבש יבגל היצמרופניא םהמ תולדל
ןיינעמ ביתנ ונשפחו ונילע הסאמנ םיילוחה תוידאוב הביכרה .הנקיא
םיהדמ םילמג ליבשב ונבכר יאודב לש יוולבו המלתשה תונשקעה .רתוי
טינרג יעלס לש רוזאב תנכוש הנקיא ריב .הנקיא ריב לא ויפויב
ןג והז הנקיא טינרג םשב םיגולואיגה ידי לע םיארקנ ףאש םימודא
טינרגה יחטשמ לע שולגלו ספטל ןתינש םושמ םירה ינפואל ןדע
תמליא תודע איה הנקיא ריב םויכ .םיפרוטמ םיעופישב םיספסוחמה
תא וסרהו ןאכמ םיאודבה תא ושרג םירצמה .יניסב םיאודבה לש םבצמל
תא תוארל היה בוצע .רבדמה תאנב גרפ יחמצ לודיג לע שנועכ תוראבה
.םישבי םירימתה םילקדה

לא תודעומ ונינפשכ םיפי'גה םע העיסנב ונכשמה הנקיא ריבמ
בקנב ונדרי .היתה קוצמ תולגרמל תולוחה ירוזא ןה תולמרה .תולמרה
םיפי'גה .םיינפואל רוזא אל הז .ןיעמ ידאו ךותל ונסנכנו ,קרב
ברעה .תילותבו הנבל הנויד השלג לוממ .םיקומעה תולוחה תא וצח
רפסמ שי תולמרה ךותב .לוח ןבא לש שוג תולגרמל ונינח ונאו דרי
לוח ירגרג הסיטהש הקזח חור .תוב'דה םיארקנש ולאכ לוח ןבא ירה
חורה רחואמ רתוי .ףעזב ונינפ תא ליבקה רבדמה .ונב התכה םיריעז
ילגר רויסל יתאצי .תולוחה תא ריהב רואב ףיצהו הלע חריהו העגרנ
תורוא אל .עקר תורוא אל .התוא רפה יתועיספ לוקש הממד .רצק
.יפוסניאו ימוהת טקשו תולוח םירה קר .תונטנא לש םימודא
אוה הז 'רעי' .הקופ לב'ג תולגרמל םינודומעה רעיב ונרקיב רקובב
.דרובסיוו היבוט גולואגה ידי לע התלגתנש תנינעמ תיגולאיג העפות
ךותמ םילוע םידומעה .תלזרובמ לוח ןבא לש תונינעמ תורוצת ןה ולא
,תולוחה ךרד הברעמ ונכשמה .םיקיתע םיצע ומכ םיבצינו המדאה
טבשל שודקה ךיש רבק .סובחוא ךישב ונרצע .םדאח לא טיברס ןוויכל
ןאכמ .הנטק תונח ול ךומסבו תולוחה בלב בצינ ךישה רבק .תאגילעה
ןמ דחא והזו הנכר בקנ ארקנש םילמג ליבש היתל תולעל ןתינ
ןמ ונאצי .יניס םורד םע םיעותה תמר תא םירבחמה םיבושחה םיביתנה
ומכ םיבצחמב םירישע ולא םירה .תורכמה ירה לא ונסנכנו תולמרה
יעלס םהילעו דסמכ םישמשמה דוסי יעלסמ םייונב םהו זיקרוטו ןגנמ
.םימודק עקשמ
ידאו הלעמב ונעגה .םיינפואה לא רוזחל ונחמשו םיפי'גה ןמ ונדרפנ
לש ותליחתב אצמנה הדמחה טבש לש ןטק יאודב רפכ .סיכר ריבל חיס-א
תא המדק הפי רבדמ תאנ .ונינפ תודעומ ויה וילאש עבעב ידאו
םעפ ידימ .רדהנ ןוינקל הז ךפה ידאוה דרומב ונמדקתהש לככ .ונינפ
הז וברקתהו והבג תוריקה .םילקד לש תופופצ תוצובק ינפ לע ונרבע
םיברה הטישה יצע .חריה רואל םדקתהל ונכשמה ונאו דרי הלילה .הזל
.םיגימצבש ימוגה יספ תא געלל ומשו םירקתל ונל ומרג ץורעב ולדגש
םינשב .דבלב םירטמ 4 -ל עיגמ ןוינקה לש ובחור תומוקמ רפסמב
וניליב הלילה תא .םרוז ןטק גלפ ףאו םימ תוכירב םוקמב תומושג
ןגנמ ליבוהש לבכר הצוח עבעב ידאו ןוינק תא .הזה רדהנ ןוינקב
.דבע ןיידע המגוב םואב ןגנמה לעפמש םימיב המינז ובא ןוויכל
יתעדי .לאלש ידאוב התלעש הנשיה ךרדב המגוב םוא לא עיגהל וננכת
םיעטקש ןובשחב יתאבהו 1968 ףרוח לש ןופטשב הפחסנ וז ךרדש
לא ונתוא ליבויש יאודב ונילא ונפרצ .לגרב תכלל ץלאנ םימיוסמ
דחאש םיאודב לש םיתב רפסמ לאלש ידאול הסנכה ינפל .המגוב םוא
הרהמ דעו לאלש ידאול ונסנכנ .תונטק זיקרוט ינבא רוכמל הסינ םהמ
ידאו .הז רוזאב תונופטשה תמצוע תא ןוכנ יתכרעה אלש יל רבתסנ
יאש ללכב ןיימדל דאמ השקו המודא טינרגב םיהדמ ןוינק אוה לאלש
ונצלאנ ךכ .ידאוה לע טלתשהו רזח רבדמה .בכרל ךרד ןאכ הרבע םעפ
קלחב .תועש 4 -כ ךשמב ונילע םיינפואה םע םירדלובה ןיב ספטל
לא םילוקיע רפסמב ספטל הליחתמו ןוינקה ןמ תאצוי ךרדה ןורחאה
םיעטקבש ךרדה לש תויארפה תא םילימב ראתל השק .ההובגה המרה
ץמאמ הזיא .התוא ופצרש םינבאה תא תוארל ןיידע ןתינ םימיוסמ
ונעגה .יארפה ףונב הז ביתנ רישכהל ידכ רבעב הפ עקשוה םירידא
תונורדמה לש םיעבצה תא ושיגדה שמשה ינרק .ןורחא רואב המרל
ודיעה רפע יכרד לש תשרו לבכרה ידומעו םינבמ רפסמ .םיצורעהו
אוה ןגנמה תורפע עבצ רוחשה עבצה .ןגנמה תורכמ רוזא לא ונעגהש
.ןאכ טלושה עבצה
האמה לש הנושארה תיצחמהמ דוע עודי רוזאב ןגנמה לש ותואיצמ לע
המאלוה וז הרבח . 1918 תנשב תיטירב הרבח הלחה ולוצינב , 19 -ה
.תירצמ הרבח ידי לע לעפוה רתאה םימיה תשש תמחלמל דעו 1956 -ב
וקפוה 1966 דע .תובר םינשל היירכה תקספהל המרג םימיה תשש תמחלמ
ןייבועש תובכשב עיפומ ןגנמה רצב .ןגנמ לש תונוט ןוילמ 5.4 -כ
.לזרב 35%ו 20% -כ תוליכמ ןגנמה תורפע .רטמ 6 -ל 0.5 ןיב
הרבח ידי לע הכתה לעפמ םקוה םש המינז ובאל ולבוה תורפעה
ןכו הדלפ רוצייל תיגורלטמה היישעתב רקעב שמשמ ןגנמה .תיגברונ
,םימיה תשש תמחלמ רחאל .הקימרקהו תיכוכזה תוישעתב שמשמ אוה
שודיח תויאדכ הקדבנו םייגולואיג םירקס המגוב-םוא רוזאב וכרענ
ימלועה קושב ןגנמה יריחמ בולישו רצבה לש הדוריה תוכיאה .היירכה
.ןגנמה תיירכ תא השדיח אל לארשיש ךכל ואיבה
ונממ יתשקב ינאו ונילא ברקתה ןגנמה תרפעמ תורוחש וינפש יאודב
היירכ רתאל ונתוא ליבוה אוה .ןגנמה תא םירוכ דציכ ונל םיגדיש
אוה דבכ שיטפ תועצמאב .ןגנמה רצב תבכש התלגתנ ותיתחתבש חותפ
לש םוי רובע .תורוחש םינבא לש םישוג רבשו לזרב טומ לע םלה
.(םילקש 20 -כ ) תוירצמ תוריל 15 רכתשמ אוה וזכ תכרפמ הדובע
תאגילעהו הדאמחה יטבשמ םיאודב םה היירכב םידבועה םיאודבה
.היירכב םיאודב 3000 -כ וקסעוה דבע ןגנמה לעפמש םיבוטה םימיבו
.םלמעל רכש טעמ שי זאו זיקרוט יקרועב םיאודבה םילקתנ םעפ ידימ
ףקיהב אלו תימוקמ איה םויה תלהנתמה היירכהו חנזומ יד םוקמה
לומ ביבסמש יארפה יפויה ,זע אוה ריתומ םוקמהש םשורה .בחרנ
דמועה לבכרה .המדאה ןמ חוור קיפהל םדאה לש םילדה תונויסנה
,ןגנמה תרפעמ תורוחש םהידיו םהינפש םיאודבה לומ ונוממשב
,םיפירצ לש בוביג .םמחל תא חיוורהל םיסנמו םיידיב םידבועה
לק אל .רבעב רתוי םיבוט םימי לע םידיעמה היירכ יכרדו תוככס
.רבדמב הרוכ תויהל המכו המכ תחאו הרוכ תויהל
יאודב רפכ ,ביצנ ריב לא המגוב םואמ תדרל ונלחתה ונאו דרי הלילה
תורוויח רוא ינרק חלשו הלע חריה .םיפי'גה ונל וניתמה ובש
תואמ לש תומוהת ףס לע תרבוע .הרדה אולמב ךרדה התלגתה םרואלש
רוא ןיא ריקל ךומס לבא ,ךרדה לש ןימי דצל דמצהל ביח התא .םירטמ
ךרדה .םוהתל הקלחה ינפ לע ףידע ןיידע הז ךא ךושחו עיגמ חריה
,קוצמ תפש לע תרבוע איה ךרואה לכל טעמכו מ"ק 15 לש ךרואל תכשמנ
םיעטקב .שוטנ הנבמ וא היירכ תרהנמ ינפ לע םיפלוח םעפ ידימו
תטלחומ טעמכ הכשח הררתשה ,ןורדמה ידי לע רתסוה חריה רוא םהב
ופוס לאו ביצנ ריב לא ונתוא הליטה הלולת הדירי .םימוסכ ונבכרו
.ךרפמו ךרא םוי לש
תורכמ רוזא והז .םדאח לא טיברס היה וב ונרקבש ןורחאה רתאה
ס"הנפל יעיברה ףלאה ףוסב המודקה הכלמהה תפוקתמ םיקיתע זיקרוט
2000 – 1750) ב"יה תלשושה ימימ ידוחי שדקמ הלגתנ םוקמבו
לא םירוכ לש תוחלשמ וחלשו םוצע ץמאמ ועיקשה םירצמה .( ס"הנפל
.זיקרוטה תורכל ידכ םירצמ לש םיבשוימה םירוזאה קוחר הז רוזא
ול ןתינ לוחכ -קוריה ועבצש םיוממ םוינימולא טפסופ אוה זיקרוט
םייחה תא םירצמל למס קוריה עבצה .תשוחנ לש הריעז תומכ ידי לע
םשה .םייח למסמ ןכא רבדמב קורי עבצש ןיבהל השק אל .הייחתהו
דחא אוהש ךפונל וכרד תא השע הז םשו תאכפמ אוה זיקרוטל ירצמה
םג זיקרוט ורכ םינומדקה םירצמה יניסב .יארקמה ןשוחה ינבאמ
טיברסב ןיינעמה רתאה .ןאכל המורד מ"ק 30 -כ הר'עמ ידאו רוזאב
ואצמנ ובו 'זיקרוטה תרבג' איה רוחתח הלאל שדקמ אוה םדאח לא
תורטמו בכרה לע רוא וכפשש תובותכ ותרחנ םהילעש םידומעו תובצמ
ידי לע התלגתנ םדאח לא טיברס .םיירצממ וחלשנש םירוכה תוחלשמ
רתאה לש הפמ טטרשל חילצהש , 1762 רבמטפסב רובינ ןטסרק ינמרגה
המ "בתכ אוה םסרפש ןובשחו ןידב .תובותכה ןמ המכ קיתעהל ףאו
תיב ,הובג הכ רה לע רבדמה בלב ונאצמשכ ונתעתפה התיה הלודג
ותוא הנכמ היה יאפוריא עסונ לכ יכ ינחטבומ .םישרמ ירצמ תורבק
הרובק ירתא אוצמל ןיא םירצמבש הדבועה תורמל ,הז םשב
הנחת 'הוואתה תורבק' םע םוקמה תא ההיז רובינ " …הלאכ
רס ידי לע 1906 -ב תוידוסיב רפחנ רתאה .רבדמב לארשי םע ידודנב
תונוע המכ ךשמב םוקמב רפח םימיה תשש תמחלמ רחאלו ירטיפ סרדנילפ
.ביבא לת תטיסרבינואמ ןועדג לאפר 'פורפ הריפח
תובותכה ןה םדאח לא טיברסב רתויב הבושחה תילגתה
ךא םיפילגוריהה בתכל המאתה לע תתשומ הז בתכ .תויאניס-וטורפה
תא קזיח הזו ,םינמיס -40מ תוחפ לע ססובמ אוה םינמיס 800 םוקמב
החנעופש הנושארה הלמה .תימש הפש לש יתבאפלא בתכ והזש הרעשהה
לש ינענכה המש אוהש 'תלעב' הלמה התיה רנידרג .א ידי לע הז בתכב
םבורו תויאניס-וטורפ תובותכ 30 -כ ולגנ םינשה ךשמב .רוחתח הלאה
םייניב בלש ןיעמ אוה יאניס-וטורפה בתכה .ריהקב ןואיזומב םיאצמנ
ירבעה בתכה תוחתפתהל איבה רחאש םודקה ינענכה בתכה לא ךרדב
גשיהה והז 'יניס ינבא' ורפסב בתוכ ןועבג לאפר 'פורפ .םודקה
תויאניס-וטורפה תובותכה תא .יניס יאה יצחב רתויב לודגה יתוברתה
ןליא יבצ עיצה ךכ תובקעבו תוחלשמל ופרוצש ימש אצוממ םישנא ובתכ
תיברמ לע לבוקמ אלש יוהז .יניס רה םע םדאח לא טיברס תא תוהזל
ןתינ תורבדה תרשע תאש איה התיא חכותהל ןיאש תחא הדבוע .םירקוחה
.ןאכ םירצמה ושעש יפכ ןבא תוחול לע תויעב אלל קוקחל
ךרד ירומ תועצמאב השענ וב רויסהו לדג םויכ רתאב םירקבמה רפסמ
תאגילעה טבשמ תאקרב םילס ךיש לש וחוקיפו ותוסח תחת לכהו םיאודב
זיקרוטה רוכ וחיוורה רשאמ רתוי רהה ןמ חיוורהל ןתינש ןיבהש
לע םיצמאמ עיקשהל הלחה איה םג תירצמה תוקיתעה תושר .םימודקה
םיליבשה .תומש םהב תושעל ולחה ןמזה ינישש תולטסאה תא רמשל תנמ
לע לקהל ידכ ןוטבמ תוגרדמ ונבנ םיבר תומוקמבו ורפוש רהל םילועה
םירצמה זיקרוטה ירוכ ושמתשה ובש קיתעה ליבשב דוחיב .הכילהה
םדאח לא טיברסב שדקמהמ .םירומחה ליבש רמולכ ריע לא דור ארקנש
.היתה קוצמ ןהירחאו םדמדאה ןווגה ילעב תולמרה יבחרמ םיפקשנ
ירוכ ושיגרה דציכ ןיימדל ןתינו רבע לכמ ךתוא ףיקמ רבדמה
םיאנתב ,םתחפשממו םתיבמ קחרה םישדוח רפסמ ןאכ וליבש זיקרוטה
בושל םבילב תחא הליפתו הרקיה ןבאה רחא םשופיח ידכ ךות םישק
הנומאה יפ לע תוומה רחאל חצנ ייחב ךישמהל ןכו םולשב התיבה
יפ לע 52 רפסמ תבותכב אוצמל ןתינ הז חור ךלהל יוטב .תירצמה
ינפ לע םיכלהתמו םייחה םתא יוה " :ןועבג לאפר 'פורפ לש ומוגרת
םכיהולאו םכנעמל םייק םככלמש !הזה תורכמ זוחמ לא םיאבה ,המדאה
:ודיגת דגה ,החטבב םכיתב לא ובושתש יפכו .םידסח םכילע םיעיפשמ
םירבדה לכו םימשב ,תרוטק ,םיזווא ,םירווש ,רכיש ,םחל תורככ ףלא
" …לא יח םהמשףועמ תכרעמל הרזח