ס"שת-תיתנש םילויט תינכות

.ץראה ןופצל תוננערתה תוחיג םע ץראה לש םיירבדמה םירוזאב הנשה םג זכרתת גוחה תוליעפ
םילויט ומיקתי ןכ ומכ .תורעמל הסינכו סופיט ומכ תופסונ רגתא תויוליעפ בלשל היהת המגמה
רבדמבו בגנב םישדח םילולסמב בכרנ .דועו ירוטסיה , יגולואיג ,יגולואיכרא ,םידחוימ םישגדב
לגרל תאזו ,יניס רהכ והוזש יניסב תוגספ לא הכילהב בלושמ םיינפוא לולסמב היהי אישהו הדוהי
,םחורב םיריעצ ,םישנלו םירבגל תדעוימ םילויטב תופתתשהה .הבוטל ונילע אבה ינשה ףלאה םויס
יעצמאה םה םיינפואה .םיישפנו םייזיפ םירגתא םע תודדומתהל תונוכנו בוט ינפוג רשוכ ילעב
.תולקו תוניקת םיינפואב דייטצהל יוצר .חטשב הניל םיללוכ םיכוראה םילויטה .הרטמה אלו לויטל
:רתאב ונכדועיו דרפנב ומסרופי םילויטה יבגל םינוכדעו םיפסונ םיטרפ
www.boker.org.il/desert_biking


:תננכותמ םילויט תמישר

.הכילה יליבשב קיז לחנו בקע לחנ תונייעמ לא , 18/9 תבש .1
תרייס דקפמ ל"ז דלפ ריאי ןרס תובקעב – ברקע לחנו דפרס לחנ רוזאב לולסמ , 23/10 תבש .2
.םינחנצ
הטבשל תדבעמ .בגנב תויטבנה םירעה לא יגולואיכרא שגדב לויט , 12-13/11 תבש-ישש .3
.הצולחלו בגנב תובוחרל םשמו הנצינו
.קרבו תידרו םינוינקה רוזאב לולסמ ,11/12 תבש .4
.התבטי רהו הלאצ הלעמ ךרד התבטיל םיריס הפצממ ,טבשב 'וט 22/1 תבש .5
.םילאצ לחנ ךרד חלמה םיל דרעמ , 19/2 תבש .6
.עובלגה רהב ביבאה תחירפ לויט 17-18/3 תבש-ישש .7
תומיהדמ תוגספ לא סופיטב בלושמ םיינפוא לולסמ .יניס רה תובקעב יניסב םימי 8 , 9-16/4 .8
בכרנ ,רמוש םוא לב'ג , אסומ לב'ג לא ספטנ .יארקמה יניס רהכ םירקוח ידי לע והוזש יניסב
לא טיברס לא ספטנו עבעב ידאובו בתכומ ידאוב בכרנ .לבריס לב'ג לא ספטנו ןאריפ ידאוב
וב םיאורה הלאכ שיש רשב ןיס לב'ג לא סופיטב לויטה תא םייסנ .םודק ירצמ שדקמ -םדא'ח
.הירוטסיהה יארב יניס רה לש ומוקימ תדיחל החמומ תחלשמל ףרצל ץמאמ השעי .יניס רה תא
.היצמא לחנב חרי רואל לולסמ , 19/5 הליל-ישש .9
.גנילפנס וא סופיט תוליעפב בלושמ ןלוגה תמרל וא לילגל לולסמ 16-17/6 תבש-ישש .10
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד