םחורי סכר ךרואל :(לולאב ג"כ) 20.9 תבש-םירה ינפוא לויט
רובענ ךרדב .םחורי םגא דעו םיקולח רתמ םחורי סכר ךרואל בכרנ
הזנורבה תפוקתמ ןיינעמ יגולואיכרא רתאב רקבנו המחר רה ךרד
רפע יכרדו הכילה יליבש לע הקלחב היהת הביכרה .'א הנוכיתה
.םירצק הכילה יעטק לולכתו

םיטרפ
רקובב 9:00 העשב רקוב הדש תשרדמ רעש :שגפמ תדוקנ
מ"ק 30 :לולסמה ךרוא
םיינכט הביכר יעטק ללוכ לולסמה ,השק :ישוק תגרד
17:00 :רעושמ הרזח ןמז
רטיל השולש ,תיברזר תימינפ ,הבאשמ ,הביכר תופככ ,הדסק :דויצ
.לויט םויל ןוזמ ,םימ
ןוכיתה בגנה 15 'סמ םיליבש ןומיס תפמ :הפמ
50 ₪ :תולע
0865664165 :לט בגנ תמר ס"נתמ -רורד לצא :המשרה
067880762 :קחצי יזח :ךירדמ
yiyeh@bgumail.bgu.ac.il

:לולסמב ןיינע ילעב םירתא
המחר לב'ג יברעה םשב ירבעה םשה רוקמ .םיקולח סכרב רה :המחר רה
זוכירו ןטק יטנזיב בושיי ידירש שי רהה לע .םימחרה רה ושוריפש
תולוח , ינופצה בגנה יסכר לא הפי תיפצת הגספהמ .רוצ ילכ
.תדבע תמרו הנצנ-רוגע

4 לש חטש לע 1 הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ בושיי ידירש :םחורי רתא
רדג ףקומ חבזמ ןכו םימגרו םינבמ ידירש ולגתנ םוקמב .םנוד
2200) וז הפוקתב בגנה יבשותש הלוע םוקמב תוריפחהמ .םינבא
רתאה .תיתנוע תואלקחו הערמ ,דיצמ ויחש הצחמל םידוונ ויה (ס"נפל
םייזכרמה םירתאה דחאכ בשחנו ןהכ ףלוהדורו יבכוכ .מ ידי לע רפחנ
.יארקמה יניס רה והזש םינעוטה הלאכ ףא שיו וז הפוקתמ בגנב