הלאצ הלעמ ךרד התבטיל םירייס הפצממ


.SINGLE TRACK מ"ק 25-כ םהמ ,מ"ק 45:לולסמה ךרוא
.אלמ םוי :ןמז
.בגה לע םיינפואה םע תוילגר תוילע ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
טלשה ןמ המורד מ"ק 2 םירייס תעקבב תליא-ןופזש תמוצ שיבכ :האיצי תדוקנ
.ןחלמ ראב ןוויכל הרומה
.התבטי קדנופ :םויס תדוקנ
ראבמ הלאצ הלעמב המיהדמ הדירי .םירייס הפצמ רוזאב םיסובלוב :ןיינע ידקומ
.הברעל ןחלמ
:.דבלב עובש יפוסב תרתומ םיסובלובה תרומשל הסינכה :הרהזא

:לולסמה טוריפ
מ"ק 2-כ .האיציה תדוקנ לא ונתוא ליבוי תליא -םירייס תעקב-ןופזש תמוצ שיבכ
ספטמה ליבש ההזנ ,יאבצ סיסב ינפלו ןחלמ ראב ןוויכל הרומה םותכ טלשל המורד
ילגעמ טעמכ לולסמ אוה לויטה לש ןושארה קלחה .שיבכל ןימימש המרה לא
.םיפי םיסובלוב םירזופמ םהב םירתא ךרד דרויו םירייס הפצמ לא ספטמה
ונתוא איבת הלולת טעמ הילע .תוקיתעה תורומש תושר לש טלש הילעה תיתחתב
DESERT) ןופיפע והז .ןיינעמ יגולואיכרא רתא םוקמב .יניס ךות לא תכשמנה המר לא
תומייתסמה תוכומנ םינבא תורדגמ יונב ןופיפעה .םיאבצ דיצל םודק ןקתמ (KITE
םש ןופיפעה הצקבש רובב םידכלנ ויה םיאבצה .ןורדמב םקוממ הז ןופיפע .םחתמב
המכ דועו רמס ץוביק דיל ףסונ ןופיפע אצמנ בגנב .םתוא םיגרוה םידייצה ויה
תוארל הכז ינורהא לארשי גולואוזהו הלאכ תואמ ולגתנ ירוסה רבדמב .יניסב
1.ןופיפע תרזעב םיאבצ דיצ האמה לש םירשעה תונשב
ןתינ ברעמב .םירייס הפצמ אוה םירושימה לעמ ולש קוצמה וקב טלובה סכרה
אל) רפע ךרדל רוזחנו ברעמ-ןופצ ןוויכב ךישמנ .תירצמ לובג תנחת לש םינבמ תוהזל
זוכירל ונתוא ליבות וז רפע ךרד .םיסובלובה תרומש ךותב תרבועה (הפמב תנמוסמ
תורצוויהל תלבוקמה הירואיתה .דחא רטמכ םרטוקש םילודג םיסובלוב לש ןיינעמ
הווש הדימב שחרתמ סובלובה לודיג .ןבואמ ביבס שבגתמ ריגש איה םיסובלובה
םגו וזה הרזומה העפותל ףיקמ רבסה ןיא 2.ירטמיס יד רודכ רצונ ןכל םינוויכה לכל
.םירחאמ םירדענו הז רוזאב םיצופנ םה עודמ קפסמ רבסה אל
ףוקענ .םירייס רה ןיבל וניניב דירפמה ןטק קמעל עיגנו רפעה ךרד םע הנופצ ךישמנ
רהמ הפי תיפצתל ונתוא ואיבי תורצקו תולולת תוילע המכ .ברעממ קמעה תא
.םיאשינה םודא ירה קפואב קחרהו םירייס תעקב חרזמב .םירייס
.בכרל ךישמהל ןתינ וירחאלו רצקו לולת ליבשב תחתמש לחנה לא תילגר תדרל ןתינ
לש םימה ליבומ לא ונתוא ליבוי ידאוב ךשמהה .םיפיו םילודג םיסובלוב הדש בוש
רפעה ךרדל רבחתנ רטמ 100 רחאלו הנימי הנפנ ,שיבכל תחתמ רובענ .רדק לחנ
.ןחלמ ראב לא ונתוא איבתו םירייס תעקב תא הצוחה רוחשב תנמוסמה
הכרואו מ"ק 2 הבחורש ןויח לחנ לש זוקינה ןגאב העקב איה םירייס תעקב
תעב הילא ועיגהש בגנה - ח"מלפ תביטח ירייס םש לע תארקנ העקבה .מ"ק 6-כ
העקבה תא הצוחה הבוט ךרד איה רפעה ךרד .תליאל םכרדב "הדבוע" עצבמ
הנטנאה תא תוהזל ןתינ יחרזמה סכרב .חרזממ הילע תורגוסה תומרל תספטמו
םגש ,ןחלמ לחנ לש וקיפאל תסנכנו "תועקבה" ריצ תא הצוח ךרדה .ךרב רה שארבש
לוחה לשב תצקמב השיתמ ןחלמ לחנ הלעמב הביכרה .םיתעקב לחנ לש לבוי אוה
רחאל מ"ק ינש .(הפמב ןמוסמ) תיטנלטא הלא ץע ינפ לע םיפלוח ךרדב .ינעבוטה
ןתינו לבחל רושקה ילד םוקמב .ןוטבב תנפודמו הקומע ראב ,ןחלמ ראבל עיגנ ץעה
תונוטלש י"ע הנפודו הרפחנ ןחלמ ראב .חולמ םמעט לבא ,םילולצ םימ בואשל
םיחלמה תלוכת .רוזאב םיאודבה ירדעל עובק ןפואב םימ קפסל ידכ יטירבה טדנמה
הב הדוקנב ,ןחלמ ראבל חרזממ רטמ 600-כ .רטילל ג"מ 8311 איה ןחלמ ראבב
.השבי וז ראב לבא .קתמ ראב איה תפסונ ראב הרפחנ ןחלמ לחנל קתמ לחנ גזמתמ
.לולסמה לש תרתוכה תלוג אוהש הלאצ הלעמ ליחתמ קתמ ראב רחאל דימ
הז ליבש .מ"ק 12-כ וכרואו ןחלמ ראב לא הברעה ןמ הלועה םודק םילמג ליבש והז
תוילע תללוכו תיסחי הכורא הלאצ הלעמ שארל ךרדה .קורי עבצב בטיה ןמוסמ
לחנ תא הצוחו 768.ג.נל בוש ספטמ רחאו טיברש לחנל דרויו ספטמ ליבשה .תודיריו
אל תוילעה תא .הלעמה שארל דע הרדגה לחנ תא הצוחו ספטמ בוש רחאו הדבוע
ץמאמהו הייפויב המיהדמ הלאצ הלעמ שארמ תיפצתה .לגרב תכלל שיו בכרל ןתינ
שמשה ינרק תע םייברע ןיב תועשב דחוימב הפי תיפצתה .םלתשמ ןאכל עיגהל
והבוגש ןמגרא רה טלוב וניתחתמ .םיבגשנה םודא ירהל ינמגרא םודא ןווג תוקינעמ
טעמכ בכרל ןתינ .השק ריגמ יונב ושארש ראשמ רה והז .טורח ןיעמ אוה רטמ 596
הביכרה .קוצמה יעטק ינש לע רבגתמ ליבשה םהב םיעטקה טעמל ,הלעמה לכ תא
בכרל ןתינ ,לגרב תדרל שי התואש ,הנושארה הגרדמה רחאל .תרדהנ הלעמה דרומב
.תילגר תדרל שי וב התבטי לחנל דרוי ליבשה וב עטק דוע שי רחאו התבטי רה דע
דע חרזממ ול ליבקמב תרבועה רפעה ךרדב בכרנו הברעה שיבכ לא אצנ התבטי לחנמ
.התבטיל


:היפרגוילביב
:םינופיפעה אשונב רנבא יזוע ידי לע בטיה בותכה רמאמ .1
. 222-217'מע ,ה ,א ,'תיעלס'
. 41'מע ,1995 ףרוח , 5'סמ 'םייפלא טעמכ' :םיסובלוב לע היצמרופניא טעמ .2
.LIMESTONE NODULES תילגנאב תיגולואיגה העפותה םש בגא ךרד
ואשנש םיבר ויה םינומדקה םיבשותה ןיבש אוה םיסובלובל ריבד ירוא לש "רבסה"
ושמישש םינבאהו ,לאה ידיב ולקסנ םיעשרה הלאו ,םבג לע לודג םיאטח רורצ
.םיסובלובה ולא הליקסל