לולסמה לש תופמ1# לולסמה לש הפמ -

2# לולסמה לש הפמ -