.הלאצ הלעמו םירייס הפצמ לולסמל תויבותיכ

:1 הנומת
.םיאבצ דיצל םודק ןקתמ -ןופיפעה ידירש

:2 הנומת
ורצונ םיסובלובה תנעוט הירואיתה .םירייס רה רוזאב לטומ סובלוב
.ןבואמ לש ןיערג ביבס ריג תושבגתהמ האצותכ

:3 הנומת
.םירייס רהמ ףקשנה ףונה

:4הנומת
.רדק לחנ לא םידרוי

:5 הנומת
.תויקנע לעי ינרק ונאצמ הדיריה תיתחתב

:6 הנומת
.קנע סובלוב

:7 הנומת
.רדק לחנב םיסובלובה הדש

:8 הנומת
"ליידנונק"ל תמוסרפ

:9 הנומת
.והיבוט ןדו רינ יש :םיליגה רעפ לע םירבח

:10 הנומת
םג ןאכמו חולמ םמעטש ראבב םימ ויה ןאכ ונירוקיבב .ןחלמ ראב
.םשה רוקמ

:11 הנומת
.םודא ירהו הברעה עקרב .הלאצ הלעמ שאר ףונ תיפצת

:12 הנומת
.הלאצ הלעמ שארמ , ןורחא רואב ןמגרא רה