ןיצ לחנ לא ןיצ הדשמ םידרויה single track השלש
תוחפל שי ןיצ הלעמ םשב העודיה רפעה ךרדו תוניטנפרסה שיבכ דבלמ
.ןיצ לחנ תעקב לא ןיצ הדשמ םידרויה םירדהנ הכילה יליבש השולש דוע
רבוע ליבשהש םירצק םיעטק שי םהמ םיינשבו םילולת םיליבש ולא
רחאו םירצק םה םילולסמה !דאמ רהזהל שי ןכלו םוהתה יפ לע שממ
לולסמב תאז בלשל וא שיבכב הרזח תולעל טושפ רשפא הדיריה
.דבלב םיסונמ םיבכורל םידעוימ וללה םילולסמה תשולש .רתוי ךורא

.םילמגה ליבש-ןיצ הלעמ :1 לולסמ

ילטורב ןפואב הלועה רפעה ךרדל םודקה םילמגה ליבש אוה ןכיה יתיהת דימת
והזו ןיצ הלעמ אוה אוה בר'ע ב'קנ םיק וז ךרדל ברעממ שממ ןכאו .ןורדמה לע
אצמנש דצימל דע ןיצ הדש תא הצחנו השרדמהמ אצנ .ויפויב םיהדמ ליבש
. ןיצ הדש לש תיחרזמ ןופצה ותניפב םקוממ ןיצ הלעמ שאר דצמ .הלעמה שארב
הווה הנאטלס לא בר'ד .הנאטלס לא בר'דל ךישש ומצע הלעמה לע שלוח דצמה
.הזע-הצולח תויזכרמה םיכרדה יאוותל ןדריה רבע תא רשיקש ינשמ העונת ריצ
תופוס וכישמה זאמו דצימה תא טעמ רפח ןהכ ףולודור ר"ד 1971 תנשב
םידרויה םיברה םיליטמה יכ דע רמתשנש טעמה תא רובקל בגנה לש סלה
.םודרה םינבאה לגב וניחבה אל ללכ ,רפעה ךרדב םילועו
תמזויב תיגולואיכרא הריפח םוקמב העצוב ןורחאה טסוגוא שדוחב
תכרדהו רעונ ינבו םיכירדמ עויסב ןורוד ןרע רקוב הדש הדש רפס תיב להנמ
,99 רבמטפס 65'סמ בגנ תמר ןועידי) .יניג ילטו לארשי לאגי םיגולואיכראה
ךא 'מ 12x 15 תועונצ םנמא ויתודימ ,דצמה . (הדש רפס תיב רתא םג האר
רצובמ הנבמ לע הדיעמ םירפוחה ידי לע התלגתהש הלודגה םינבאה תומכ
הרימשל אופיא שמיש דצמה .הרימש ילדגמ ינש לעב היהש הארנכו בטיה
יאלקחו בשוימ רתויה רוזאל הסינכה םרטב הלעמב םירבועה לע חוקיפו
,ירבדמ רתויה רוזאה תפש לע ומוקימ תא תוארל ןתינ השעמל .בגנ תמר לש
.םייתימא ןומישי םה הברעהו םיניצה תעקב בגנ תמרל האושהב יכ
הליחתב .וירחא בוקעל השק אלו דצמל תחתמ תדרל ליחתמ ליבשה
רתוי תוכרה תובכשה לא םידרוי ונא רחאו רוצ יעלס לע איה הדיריה
טלובה בקע דוח םע םיניצה קוצמ לש הפיה ףונה עקרב .ראווחה לש
תונורדמב ישוק אלל תושלוג םיינפואהו דמחנ הביכר עטק והז .עיקרה וקב
דצמ הלעמה תיתחתל ךומסב .ןיצ לחנ הכאוב תוכרה תיסרחהו ראוחה
הבוט ןויצ תדוקנ יהוזו הסרק התרקתש הרעמ ןיעמ תוארל ןתינ חרזמ
לחנ לש ץורעה ךותב בכרל ןתינ .ןיצ לחנמ הלעמה תליחת תא תוהזל
.השרדמה לא תוניטנפרסה ךרד רוזחל םשמו רפעה ךרד תא ותיצח דע בקע

.רנימסה הלעמ : 2 לולסמ

.השרדמב ידוסיה רפסה תיב ירוחאמ שממ אצויה לולת הכילה ליבש והז
הדיריה תליחת .םיניצה קוצמ תפש לע תירבדמה תליטהמ וילא עיגהל ןתינ
.הביכרל ןתינ ךא דאמ לולת ןושארה קלחה .תיפקהה רדגב רעש ךרד
.ןיצ לחנל דע בכרל ןתינ בוש רחאו לגרב תכלל שיש ןכוסמ עטק ךשמהב
ףונה תא תורצויה תובר ינמ תחא הרצ ראוח תחולש לע דרוי ליבשה
לגרב תכלל שי ךרדל דע לחנהמ עטקה תא .רוזאל יניפואה הפיה ילטקרפה
.הכרה המדאב םיסילוק ריאשהל אל ידכ

.םש אלל ליבש : 3 לולסמ

דרויה שיבכה לש הנושארה הניטנפרסהמ איה הז ליבשל הדיריה
םיהדמ עטק עיגמ רחאו לגרב רצק עטק דרנ לוקיעהמ .תדבע ןיע לא
ןימאהל השק שממ .םוהת יפ לע תרבועה 'ןיכס' לע הביכר לש
החולשה ךרואל ליבשב אוה ךשמהה .הזכש םוקמב תורבוע םיינפואש
,רתוי השק ךשמהה .בכרל ןתינ אל ותואש הלאמש דרויה ליבשב אלו
.הטמל ונא פוהו ףסונ ןטק ץמאמ ךא