624 .ג.נלו םירופיצ לחנל





.מ"ק 23 : לולסמה ךרוא
.תועש 3 : ןמז
.רצק ילגר סופיט עטק ללוכ לולסמה ,ינוניב : ישוק תגרד
.ןוירוג ןב תשרדמ : האיצי תדוקנ
.ןוירוג ןב תשרדמ : הרזח תדוקנ
.דרטמ תמר לש יברעמה קוצמב תאצמנ רשא 624 .ג.נמ תרדהנ תיפצת : ןיינע
.רדגומ ליבש אלל הדיריב תינכט הביכר

תמוצב .םירופיצ תמוצ דע ןומר הפצמ ןוויכל בכרנ השרדמהמ : לולסמה טוריפ
ירחא רפע ךרדל ונממ דרנ ךא ,ןומר סיסבל ספטמה שיבכב הנימי הנפנ םירופיצ
םיינופצה םילופישל ךומסב תרבוע הברעמ תכשמנה וזה רפעה ךרד .מ"ק יצחכ
םימה תשרפ איהש םירופיצ תעקב איה הב םיבכור ונאש העקבה .היחמ רה לש
לחנ ןיבו ןוכיתה םיה ןוויכל האלה םיכישממה םירופיצ לחנו רושבה לחנ ןיב
יאדכ .חלמה םי לא החרזמ ךישממה ןיצ לחנ לש זוקינה ןגאל ךיישה םיראווח
ןוכיתה םיה ןוויכל תדבע תמר רוזא תא ןיצ לחנ זקינ קוחרה רבעבש ריכזהל
.החרזמ ותמירז ןוויכ תא הנישו לחנה "הבשנ" חתפתה ןדריה עקבש רחאלו
לחנל רבחתמו דרטמ תמר תא זקנמה ,םירופיצ לחנ קיפא לא ונתוא הליבומ ךרדה
ידאוה קיפאב החתפתהש ,תניינעמ העפות .חונ תיסחי ,ליבש ךרואל בכרנ .ןבל
.םימ תפיחס לש ךילהתמ האצותכ ורצונ ולא תונורתיב .סלה תמדאב תונורתיב איה
המודק תואלקח תוסארט ובש ןוידאו ההזנ ידאוה הלעמב מ"ק 2 -כ רחאל
תא בוחסל ץלאנ הרירב תילבו הברעמ ידאוב ספטל ליחתנ .בוט בצמב ורמתשנש
םילבקמ ונא תחא תבב .םישרמ קוצמ לעמ אצמנה ףכואל דע ףתכה לע םיינפואה
לש תוכרה תובכשה םע םיניצה קוצמ ךשמה השעמל ונתחתמ ."המיהדמ ףונ תכמ"
תיפצתל רהה הצקל ספטל ךישמנ .םיבר םיצירח םהב וצרח םימהש תיסרחו ראווח
ליבשב אוה ךשמהה .רקוב סכר לש וכשמה ןימימו הטבש ףתכ קפואב .רתוי הפיקמ
ךרואל איה הדיריה .םירצק הכילה יעטק רפסמ בוש רחאו קוצמה תפש לע רצ
לחנה קיפאל ונתוא ריזחת וז הדירי !רהזיהל שי טלחהבו םינבא תעורז החולש
םירופיצ תעקב לא הרזח ספטל ליחתנ ןאכ .הברעמ ותיינפ דע ותא ךישמנ םעפהו
.הבצחמל הליבוהש תישארה ךרדל תרבחתמה הבוט ךרד ךרואל רהדנו
.ר'קב םוקמל םיארוקה המזאזעה טבשמ םיאודב י"ע בשוימ םירופיצ תעקב רוזא
.הטיח ילוביל םיכוזו תומדאה תא םידבעמ םה המושג הנשב
.השרדמהמ מ"ק 4.5 -כ ןומר הפצמ - רקוב הדש שיבכל תרבחתמ הבוטה רפעה ךרד
ךומסב תרבועש ךרדב הלאמש תונפל ןתינ שיבכה ךרד בושל םינינועמ אלש הלאל
ךרד השרדמל תדרלו סכרה וק ךרואל ךישמהלו םיקולח סכרל ספטלו םימה וקל
.םימה תכירב