624 .ג.נלו םירופיצ לחנל:1 הנומת
.ןיצ לחנ ןיבל רושבה לחנ ןיב םימה תשרפ .הברעמ טבמ - םירופיצ תמר

:2 הנומת
.624 .ג.נ לאמשמ .םירופיצ לחנ - סלה תמדאב תונורתיב

:3 הנומת
.רקוב סכר לא תספטמ הנבלה ךרדה - 624 .ג.נמ הנופצ טבמ

:4 הנומת
.דבועמ םעפ היה רוזאהש ךכ לע תודיעמ ,ןיוצמ בצמב ורמתשנש ,תוקיתע תוסארט
.וללה םיחטשהמ קלח תונורחאה םינשב םידבעמ םירופיצ תמרב םיאודבה


ישארה טירפתל הרזח