רקוב הדש תשרדמ - ריוא ימוליצ
11/08/2000 - קיפרגוטופ לנוישנ

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

בגנה םובלא