דרשיר רנבא לש תונומת
הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

ןיצ תעקב לעמ החירז

2002 רבמצד ,ןיצ תעקב לעמ החירז

בקע דוחו ןיצ תעקב

העורה רכס
ןופטיש רחאל

תינועבצ לוח ןבא
לודגה שתכמב

לודגה שתכמה לש יחרזמש ריקה

2 'מע - דרשיר רנבא לש תונומת