דרשיר רנבא לש תונומת
2 'מע

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

םיראוח לחנב ראוח תפיכ

שירכ לש ןש לש ןב

םיראוח רובב ךוכב תננקמ הנוי

ץחרמ תיב - תישממ

תישממב

ריעה תא טבמ - תישממ

3 'מע - דרשיר רנבא לש תונומת