דרשיר רנבא לש תונומת
3 'מע

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

תישממב

תוורואה - תישממ

XII ןינבב ריוצמה רדחה תרקת - תישממ

XII ןינבב ריוצמה רדחה - תישממ
תינוויה היגולותימהמ ,הכיספו סורא לש רויצ

(הטזור) תרטועמ לבא - תישממ

תושמשבו בלצב רטועמ ףוקשמ - תישממ

4 'מע - דרשיר רנבא לש תונומת