דרשיר רנבא לש תונומת
4 'מע

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

ןגד לש התירחבו בלצב רטועמ ףוקשמ

(סכר הצוח לחנ) תישממ לחנ

ריק לע תותורח תובותכ - תישממ

בל םיש) תיחרזמה היסנכב לש םימה רוב
(רובה תניפב חיטה תיראשלו ךמתה דומעל

תילרזמה היסנכה לש גרוסהו סיסבאה

םירעשה דחא ךרד ריעל ץוחמ לא טבמ

תויונחה בוחר

תיאלקח תרצות דוביעל תלזב ינקתמ


בגנה םובלא