ידרו דדלא לש תונומת
הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

תישממ לחנ


תישממ לחנב ףלצ

עבטה לש הניגאוה
ןומר שתכמב
םורד דצב עלסה ןפודב
ידרו דדלא :םליצ

ןומר הפצמ תוקפלאה תווח