םייח ילעב

תונמות דוע וא הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

תונמות דועתונמות דוע

תונמות דוע

לודג ןכע
הדש רפס תיב


בוהצ ברקע
הדש רפס תיב

לקרק
קילג לט :םליצ


תולוח לעוש ,קנפ
רקוב הדש תשרדמ ,יח ףסוא
ורטיורק ירה םליצ

ירבדמ ןודרח
הדש רפס תיבבגנה םובלאל הרזחב