םיאודב

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

יתרוסמ יאודב
קילג לט :םליצ


תישממ תוחחב יאודב חורא
קילג לט :םליצ

עבש ראבב יאודבה קושה
קילג לט :םליצ


עבש ראבב יאודבה קושה
קילג לט :םליצ


בגנה םובלאל הרזחב