םילמג

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל
בגנה םובלאל הרזחב